Kết quả tìm kiếm / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 Trả lời: Auto Tây Du Chi Lộ - 360 Game » Tải ngay auto Tây Du Chi Lộ » 2017-12-07 09:46:23

steven87 đã viết:

Auto báo rớt mạng liên tục Ad ơi :'(


3068: 12/5/2017 12:37:50 PM: s33.PhêPha -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái NV Chính. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 3654: 12/5/2017 4:44:19 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 3711: 12/5/2017 4:55:12 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 3733: 12/5/2017 5:09:45 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Thiện ác. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4220: 12/5/2017 6:20:14 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4281: 12/5/2017 6:32:10 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Nhàn rỗi. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4325: 12/5/2017 6:38:45 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4372: 12/5/2017 6:46:29 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4431: 12/5/2017 6:56:21 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4445: 12/5/2017 7:05:06 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Bạch Cốt Tinh. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4545: 12/5/2017 7:55:41 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Nhàn rỗi. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4597: 12/5/2017 8:10:38 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4640: 12/5/2017 8:17:14 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 4814: 12/5/2017 9:35:49 PM: s30.Bonschel -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Nhàn rỗi. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6037: 12/6/2017 2:20:27 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6052: 12/6/2017 2:23:00 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6060: 12/6/2017 2:25:35 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6082: 12/6/2017 2:28:08 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6094: 12/6/2017 2:30:43 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6103: 12/6/2017 2:33:18 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6109: 12/6/2017 2:35:51 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6118: 12/6/2017 2:38:26 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6122: 12/6/2017 2:41:00 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6134: 12/6/2017 2:43:34 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6151: 12/6/2017 2:47:37 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6158: 12/6/2017 2:50:12 AM: s30.TìnhPhai -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Yêu Tháp. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ menu chuột phải). Nếu bị mất kết nối quá nhiều vui lòng kiểm tra lại mạng và báo cho Admin
Line 6220: 12/6/2017 3:24:47 AM: s30.NhịNương -> Nhân vật không di chuyển quá lâu. Tự kết nối lại. Trạng thái Hàng Ma Lục. (Có thể tắt chức năng tự kết nối này từ m

Hiện tại tính năng hàng ma lục đang bị lỗi, bạn vui lòng tắt tính năng nay giúp mình nha. Mong bạn thông cảm ạ

#2 Trả lời: Auto Game Thông Thiên Tây Du - 360Game » help » 2017-12-07 09:44:52

cubinngok đã viết:

mình vừa cài lại máy và tải lại auto nhưng ở cửa sổ game chỉ có 1 màu trắng xóa không làm gì được. ai biết cách gì khắc phục chỉ giúp với. Tks all!!!!

Chào bạn, bạn thử xóa flash cache và diệt virus máy nha. Nếu vẫn không được thì bạn liên hệ fanspage hay chat với hổ trợ BotGame để mình hổ trợ từ xa cho bạn nha.
Link fanspage: https://www.facebook.com/botgame/

#3 Trả lời: Auto MU Online Web - 360 Game » Auto lag » 2017-11-27 22:58:55

nethuon đã viết:

admin giúp dùm sao em không ẩn được game và chỉnh đồ họa thấp không được

bạn bỏ tick ẩn game không giảm đồ họa bên tab hệ thống hoặc để cửa xổ game ở chế độ minimize thử nha

#4 Trả lời: Sảnh tiếp khách BotGame » Auto Đại càn khôn » 2017-11-01 13:37:28

diepqui đã viết:

cho mình hỏi auto trong game đại càn khôn mình chọn train theo tọa độ không được, nó cứ quay về train ở toại độ cấp hoài vậy?

bạn thử cài lại auto xem

#5 Trả lời: Auto MU Online Web - 360 Game » lổi ngày khi mua giờ » 2017-11-01 13:36:38

https://www.facebook.com/botgame/
tài khoản của bạn mình check thì có mua giờ, ko biết bạn bị sao nữa, bạn nhắn tin fanspage phía trên để mình ultra hổ trợ nha.

#6 Trả lời: Sảnh tiếp khách BotGame » auto nhiều acc » 2017-10-16 22:34:56

jafachina đã viết:

mình mua tk sử dụng nhiều acc nhưng chỉ có cái acc chính thì chuẩn, còn mấy cái phụ thì ko chịu đánh pb, nv ngày, nv bang ... chỉ đánh quái thôi. mong mod check hộ phát

bạn liên nhắn tin hổ trợ để bên mình check tài khoản của bạn nha

#7 Trả lời: Auto Đại Kiếm Vương Chibi - 360 Game » lỗi khi up lên 2.12 » 2017-10-16 22:32:36

anhmd02 đã viết:

ko auto lam nv bang dc nua

bạn chat hổ trợ để bên mình hổ trợ fix vấn đề này nha, nv bang hiện tải không bị lỗi ạ

#8 Trả lời: Auto Đại Kiếm Vương Chibi - 360 Game » lỗi khi up lên 2.12 » 2017-10-16 22:31:44

truyengame2017 đã viết:

tình trạng là khi săn boss tg acc sẽ không tự đổ xí ngầu nữa trong khi đó phiên bản cũ thì bình thường

đã fix rồi ạ, do game update mình chưa kịp update theo nên bị lỗi ạ

#9 Trả lời: Auto Kiếm Vũ Giang Hồ - 360 Game » Báo lỗi Auto » 2017-10-16 22:31:02

hungmainho đã viết:

phien ban moi cu di chuyen auto lai ve thanh dung im.voi tu vo pb tien dao+luan kiem dung im....................................................................................

bạn chat hổ trợ để kỹ thuật hổ trợ fix lỗi này nha

#10 Trả lời: Auto Kiếm Vũ Giang Hồ - 360 Game » Báo lỗi Auto » 2017-10-16 22:30:18

ngocbich1993 đã viết:

cập nhật lại auto đi nào. mỗi lần game bảo trì là auto gặp lỗi, ko vào được phụ bản liên sv , thánh thú, tình duyên, ... nói chung là méo vào được cái pb nào. giải quyết gấp nhé adm

sau khi game cập nhật thì bên mình cần 1h để update theo game ạ, game update nó đổi nhiều cái nên mình phải up theo

#11 Trả lời: Auto Đại Kiếm Vương Chibi - 360 Game » Nhờ ad xem dùm auto » 2017-10-16 22:27:31

bạn nhắn tin vào mục hổ trợ để được hổ trợ nhanh nha

#12 Trả lời: Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web - 360 » Tải Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web » 2017-10-16 22:26:26

thuylinh986991 đã viết:

auto vo lâm truyền kỳ web ko đi tần lăng đúng giờ hẹn

lỗi này đã fix ở bản mới nhất rồi nha

#13 Trả lời: Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web - 360 » Tải Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web » 2017-10-16 22:25:26

nhat12091989 đã viết:

sao k nap thẻ dc 

vấn đề này anh em nhắn tin trực tiếp để được hổ trợ nhanh nha

#14 Trả lời: Auto Đại Kiếm Vương Chibi - 360 Game » sao chua giai quyet ho minh vay » 2017-08-09 13:09:21

hoang79 đã viết:

ad oi sao ko toan bao loi ko ket noi duoc voi sv vay

Trường hợp của bạn vui lòng nhắn tin cho fanpage để được hổ trợ nha

#15 Trả lời: Auto Đại Kiếm Vương Chibi - 360 Game » Tải auto Đại Kiếm Vương » 2017-08-09 13:06:59

thichbadao đã viết:

tôi nạp xu mua cho 1 nv nhưng ko sử dụng được auto, tên nv không hiển thị trong bảng auto, xin ad giúp đỡ.

để mua giờ cho nhân vật, đầu tiên bạn phải đăng nhập nhân vật đó xong vào game, rồi qua mục mua giờ cho từng nhân vật để mua nha.

#16 Trả lời: Auto Đại Kiếm Vương Chibi - 360 Game » sao chua giai quyet ho minh vay » 2017-07-31 23:12:22

thuphuongdb11 đã viết:

sao adm van chua khac phuc loi khong ket noi duoc vao sever game cua minh vay mat tien mua bos ma ko dung duoc

bạn ib cho fanpage để mình hổ trợ cho dễ nha: https://www.facebook.com/botgame/

#17 Trả lời: Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web - 360 » Tải Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web » 2017-07-31 22:27:33

lamht87 đã viết:

-Auto săn boss: để khoảng cách > 1 là bị lỗi.
-Auto Luận kiếm: 19h30 đứng chơi vì kẹt thông báo ghép -->cần bổ sung tùy chọn "khởi động lại game" trong phần đặt lích hoạt động.

ghi nhận nha,  khi bị lỗi bạn ib cho fanpage để bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp mình nha

#18 Trả lời: Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web - 360 » Tải Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web » 2017-07-28 00:02:57

letanvinh đã viết:

auto không khớp hoạt động sự kiện phải chạy = tay trừ thủ linh luyện cấp ! Tầm Bảo chạy tay

bạn cài lại auto -> tag hệ thống bạn tick vào đồng bộ với giờ server là ok nha

#19 Trả lời: Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web - 360 » Tải Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web » 2017-07-27 23:46:16

autohalong đã viết:

Không tải được auto add ơi!

bạn ib cho page BotGame Network để được hổ trợ nhé

Board footer

Liên lạc với BotGame